LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet Meddelar - Nr 3 2001

Den bild som utkastet till strategisk plan tecknar av Lunds universitet är strategisk på ett majestätiskt sätt, skriver Anders Persson, Sociologiska institutionen, i det här debattinlägget. Bilden tenderar att göra vision och vardag till två olika verkligheter, anser han.

Ers majestät Lunds universitet!

Man måste ta en strategisk plan för vad den är: en balansakt mellan mer eller mindre verkliga förhållanden och mer eller mindre återhållen drömkraft. En sådan plan kan ha många funktioner utöver att ange högsta ledningens utvecklingsvilja, den kan t.ex. samla organisationen kring en identitet eller så kan den väcka debatt. Årets plan har mer av identitetskaraktär än 1995 års, som väckte debatt genom ett kundtänkande förpackat i uttrycket "studenten i centrum". (Själv upprördes jag av detta och formulerade då motuttrycket "lärandet i centrum".) Årets plan betonar på flera sätt just den identitet som hotas av det slags utbildningskonsumtionism som "studenten i centrum" och snarlikt kundtänkande är ett uttryck för. Planen påpekar flera gånger universitetets särart, dess speciella karaktär, som i dessa rader: "att utveckla de kvaliteter som särskiljer universitetsutbildning från annan utbildning". Det är utmärkt. Därmed känns emellertid planen också mindre upprörande och uppväcker inte debatt i lika hög grad. Mycket i den strategiska planen är bra samtidigt som ingenting i den är riktigt kontroversiellt.

Det mest kontroversiella i planen är möjligen den bild som tecknas av Lunds universitet. Det finns inte en bild av Lunds universitet, utan många och de varierar med utsiktspunkt, intresse, perspektiv och betraktarens öga. Den strategiska planen ger en bild av universitetet som betonar tre centrala aspekter av det som vi idag kallar kvalitet: karaktär, prestation och standard. Karaktären hålls t.ex. fram i det citerade partiet ovan. Planen beskriver också en del av det som universitetet presterar och lyfter i synnerhet fram sådana prestationer som håller överlägsen standard i förhållande till andra (både andra universitet och andra mindre goda prestationer inom vårt universitet).

Den bild som planen tecknar av Lunds universitet är just strategisk. Men denna strategiska bild är inte strategisk därför att den balanserar olika bilder, intressen och perspektiv. Den är snarare strategisk på ett majestätiskt sätt. Den höjer sig liksom ovanför vardagens strider och problem. De i vardagen så påtagliga hindren för gränsöverskridande forskning förbleknar inför kunskapsmångfaldens teoretiska möjligheter. De många tentaläsande studenterna, därtill ofta nödda och tvungna p.g.a. dålig undervisning, faller ur det aktiva lärandets vackra retoriska ram (jag har själv medverkat i den arbetsgrupp som arbetat fram planens skrivningar om detta och idkar således här också självkritik). Den för den akademiska friheten problematiska kopplingen till näringslivet och andra starka externa intressen smyger in i kulisserna och kvar på scenen tävlar de demokratiska orden om huvudrollen.

Det finns en snarlik strategisk bild av Lunds universitet. Den använder samma ingredienser som strategiska planen – excellenta prestationer och prestigefylld karaktär – och lägger det som stör bilden till handlingarna genom tystnad. Var och en kan ta del av den bilden genom att studera de pressmeddelanden som lämnar Lunds universitet, färskvaran i universitetets output. Under perioden 11/1–8/2 2001 fann jag följande pressmeddelanden på Lunds universitets hemsida:

· Stresstålig mästersångare

· Vadarfåglar på långresa kan dra nytta av "jet-lag"

· Nya hedersdoktorer vid LTH

· Amerikansk molekylärbiolog promoveras till hedersdoktor

· Kraftsamling för ökad mångfald

· Rörlig tallstekel försvårar bekämpning med feromon

· Ekologer observerar hur en ny art uppstår

· Bankmannen Hans-Emil Pålsson blir ekonomie hedersdoktor i Lund

· Två nya hedersdoktorer i teologi i Lund

· Muskelproteiner skall driva motor av molekylär storlek

· "Kosmiska arkeologer" har funnit urtidsstjärna

· Lundaprofessor ende från Sverige i ledningen för nya och globala forskningsprojektet HUPO

Denna vintermånad framstod Lunds universitet som naturvetenskapligt toppuniversitet i världsklass, förankrat i en akademisk titeltradition och inte helt okänsligt för det politiskt korrekta. Det är en strategisk bild som är forskningspolitiskt gångbar, men den framstår också som en aning rörande: pojkar som upptäcker outforskade delar av vår värld och litet äldre pojkar som blir belönade i den valuta som kallas kulturellt kapital. Och bilden skulle lika gärna kunna vara giltig för år 1901. Upptäckt, prestige, manlighet, kontinuitet. Och så mångfald – som väl ska visa att vi inte är fullkomligt? Ja, vadå? Romantiska? Självtillräckliga? Omedvetna om den samhälleliga existensen?

En befogad undran är om det finns några humanister, samhällsvetare, jurister m.fl. som bedriver forskning vid detta universitet? Sorteras deras forskningar bort på vägen till pressmeddelandet? Eller känner de sig inte som delar av detta fina universitet? Eller har de drivit sin, åtminstone under senare år delvis påtvingade, back-to-basics-filosofi så långt att de inte tillskriver allmänheten tillräckliga själsförmögenheter att fatta deras forskningar?

Vi som är verksamma inom Lunds universitet vet att det sjuder av aktivitet. Men det är en mycket sammansatt aktivitet: av gott och ont; av rörligt och drygt; av topprestationer och högst medelmåttiga prestationer; av alla möjliga spänningar som uppstår när människor kommer samman. Därför finns det också olika bilder av Lunds universitet. Den strategiska bilden av Lunds universitet är mot den bakgrunden alltför ensidig och riskerar att göra klyftan mellan fasad och innehåll samt ledning och golv ännu djupare.

Den majestätiska och strategiska bilden av Lunds universitet tenderar helt enkelt att göra vision och vardag till två olika verkligheter. Därför bör strategiska planer och andra liknande dokument bedömas utifrån hur väl de förmedlar mellan visionsnivå och vardagsnivå.

Anders Persson

docent och universitetslektor, Sociologiska institutionen

 

Välkommen...

med inlägg till LUM, e-post LUM@info.lu.se

Utkastet till strategisk plan för Lunds universitet finns i sin helhet på webbadress: www.lu.se/info/strategiskplan/

Här finns även ett debattforum.

Lunds universitet
Webmaster@lu.se
2001-03-15